Super Mario Galaxy

Platformer
Super Mario Galaxy Art, Pictures, & Characters
Video Game Developer
Video Game Publisher
Nintendo EAD Tokyo
Nintendo
Release Date
Wii
Nov 12, 2007
Nov 16, 2007
Nov 1, 2007
Video Game Artists
Kenta Motokura, Nanako Kinoshita, Kazuma Norisada, Yusuke Nakano, Shigehisa Nakaue, Ryusuke Yoshida, Yuri Adachi, Atsushi Mishima, Daisuke Watanabe
Super Mario Galaxy Art Gallery

Pictures, Characters, & Concept Artwork

1
comments powered by Disqus
RANDOM GALLERY