The Legend of Zelda: The Wind Waker HD

Action-adventure
The Legend of Zelda: Wind Waker HD Art & Characters Pictures
Video Game Developer
Video Game Publisher
Nintendo
Nintendo
Release Date
Wii U
Sep 20, 2013
Oct 4, 2013
Sep 26, 2013
Video Game Artists
Daisuke Kageyama, Yoshiyuki Oyama, Ryuji Kobayashi, Keisuke Nishimori, Yo Ohnishi, Koji Takahashi, Yoshiki Haruhana, Satoru Takizawa, Masanao Arimoto
The Legend of Zelda: The Wind Waker HD Art Gallery

Game Characters & Promo / Concept Art

3 2 1
  RANDOM GALLERY