Rasetsumaru Art

Rasetsumaru Art from Samurai Shodown VI