Shinobu Concept Art

Shinobu Concept Art from No More Heroes