Porom (White Mage) & Palom (Black Mage)
Porom & Palom