Guan Ping (Shu) Art

Guan Ping Art from Dynasty Warriors 7