Guo Huai (Jin) Art

Guo Huai Art from Dynasty Warriors 7