Bullet, Pre-battle Art

Bullet, Pre-battle Art from BlazBlue: Chrono Phantasma