You Ji Art

You Ji Character Art from Bladestorm: Nightmare