Ryu BCRF Costume by Chisato Mita

Ryu BCRF Costume by Chisato Mita from Street Fighter V