Wu-Ruixiang Art

Wu-Ruixiang Art from Samurai Shodown (2019)