Super Mario Galaxy Art

Super Mario Galaxy Art & Characters Pictures
Game Screenshot
Game Developer(s)
Game Publisher(s)
Nintendo EAD Tokyo
Nintendo
Game Genre(s)
Platformer
Game Release Date
Wii
Nov 12, 2007
Nov 16, 2007
Nov 1, 2007
Game Artist(s)
Kenta Motokura, Nanako Kinoshita, Kazuma Norisada, Yusuke Nakano, Shigehisa Nakaue, Ryusuke Yoshida, Yuri Adachi, Atsushi Mishima, Daisuke Watanabe

Super Mario Galaxy Art Gallery

Game Characters & Promo / Concept Art

1
  MORE FROM CREATIVE UNCUT