Huang Zhong (Shu) Art

Huang Zhong Art from Dynasty Warriors 7